Kauhajoen metsästysseuran säännöt


Yhdistyksen nimi on Kauhajoen Metsästysseura ry. ja kotipaikka Kauhajoen kunta.


Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.


Hyvän metsästyskurin ja tehokkaan riistanhoidon sekä luonnonsuojelun saavuttamiseksi seura jakaantuu rekisteröimättömiin kyläosastoihin, joiden alueet on tarkoin määritelty kirjallisin sopimuksin ja jäsenten tietoon saatettu. Kyläosastot sopivat metsästysalueittensa väliset rajat ja voittamattomat erimielisyydet ratkaisee pääseuran johtokunta. Kyläosastot valitsevat keskuudestaan vähintään 5-jäsenisen johtokunnan, jonka oikeudet ja velvollisuudet on kyläosastoja koskevilla erillisillä säännöillä tarkemmin määritelty.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
2) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;
3) verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;
4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
5) harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa;
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;
7) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.


Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja/tai metsästystä harrastavat henkilöt, jotka kyläosaston kokouksessa on 2/3 enemmistöllä valittu. Kauhajoen metsästysseura ry:n johtokunta vahvistaa jäsenyyden.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.


Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voi yhdistyksen johtokunta erottaa. Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava aika selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erottamisen kannalla on oltava vähintään 2/3 johtokunnan jäsenistä. Erottamiseen tyytymätön jäsen voi esittää pyynnön käsitellä erottamisensa myös yhdistyksen kokouksessa, pyyntö käsittelyyn on esitettävä puheenjohtajalle kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamistiedon saamisesta. Tällöin jäsenellä ei ole jäsenoikeutta johtokunnankokouksen ja yhdistyksen kokouksen välisenä aikana ja lopullisen päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous, erottaminen jää voimaan jos vähintään 2/3 paikalla olevista jäsenistä on erottamisen kannalla.
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta. Johtokunnan muodostavat vuodeksi kerrallaan vuosikokouksen valitsemat kyläosastojen puheenjohtajat, sekä vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Heistä kaikilla on puhe ja äänioikeus. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on kuitenkin aina oltava seuran jäseniä. Johtokunta on kooltaan 7-11 jäseninen. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen virallisia nimenkirjoittajia ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, joista kaksi kolmesta yhdessä. Johtokunta valitsee yhdistyksen rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.


Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2) todetaan kokouksen laillisuus
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
5) esitetään tilikertomus ja tilin-/toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;
7) valitaan johtokunta 7§ mainitulla tavalla, sekä valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valitaan kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenet;
8) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten;
9) hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio;
10) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
11) valitaan tarpeelliset jaostot
12) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
13) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
14) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

10§
Kesäkokous pidetään heinä- elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraidensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistansuojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista, kokousilmoituksessa mainituista asioista.

11§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8§:ssä on määrätty.

12§
Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13§
Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi ja yhdistyksen tulee antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

14§
Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

15§
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaiselle.

16§
Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.