Kauhajoen Metsästysseura Ry kevätkokous 29.4.2024 klo 18 Erähovilla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksessa käsitellään Aro-Toivakan kyläosaston 25000€ suuruinen lainahakemus majan katon remonttia varten.

Kokoukseen voit osallistuta myös etänä Teamssilla
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FjNWNjNjctNDRhNC00ODJhLTkzYjgtYjE1MWUxMTBkZGZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba060e1d-9fae-4262-90c1-2e47b15d5750%22%2c%22Oid%22%3a%22c74fd378-3ce7-4d42-a467-2c6444865159%22%7d